Održavanje servera

Održavanje servera

Da bi Vam server pouzdano i brzo radio potrebno je da se redovno održava. Pod redovnim održavanjem se podrazumeva održavanje hardvera i softvera.

Održavanje hardvera obuhvata redovnu kontrolu i servis hardverskih sklopova servera, kao i eventualna preventivna zamena hardverskih sklopova, kako bi se blagovremeno sprečili otkazi pojedinih komponenti servera, kao i ostale radnje koje obezbeđuju visoku dostupnost Vašeg servera sa što manje ispada u toku ekspoloatacije.

Održavanje softvera podrazumeva redovnu kontrolu rada instaliranih softvera na serveru, nadogradnja instaliranog softvera, analiza dnevnika rada kako bi se otkrili potencijalni problemi u radu, problemi sa bezbednošću servera (pogotovo ako je server direktno izložen ka internetu), optimizacija rada softvera, …

Pored redovnog održavanja BS Computer pruža i usluge vanrednog/havarijskog održavanja hardvera i softvera na serveru.

Ove usluge u zavisnosti od potreba pružamo na licu mesta na lokaciji Klijenta, u našim prostorijama ili daljinskim putem.